Definities

 1. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. : Stichting Hartreanimatie Zutphen eo., gevestigd te Zutphen onder KvK nr. 08139157.
 2. Klant: degene met wie Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stichting Hartreanimatie Zutphen eo..
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. te alle tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijnen

 1. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De kant dient betalingen achteraf binnen 15 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor de hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Stichting Hartreanimatie Zutphen eo..
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stichting Hartreanimatie Zutphen eo., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. te betalen.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  1. de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  2. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

  3. het geen weddenschappen en/of loterijen betreft

  4. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  5. het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  2. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
  3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hartreanimatiezutphen.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingformulier dat via de website Stichting Hartreanimatie Zutphen eo., https://hartreanimatiezutphen.nl, kan worden gedownload.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. te verrekenen met een vordering op Stichting Hartreanimatie Zutphen eo..

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. zaken van Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. die bij de klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsrecht zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eigen van goed vakmanschap uit.
 2. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Stichting Hartreanimatie Zutphen eo..
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook inzien deze van derde afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
 3. Consument dienen Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stichting Hartreanimatie Zutphen eo..
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijk aansprakelijkheid klant Als Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Stichting Hartreanimatie Zutphen eo.

 1. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van(volledige) uitkering door een verzekeringmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in de catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. in verzuim is.
 3. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. kan worden toegerekend in een van de wil van Stichting Hartreanimatie Zutphen eo., onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemieën, etc;) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. is in een overmachtsituatie geen enkele(schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijft om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting Hartreanimatie Zutphen eo..
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 3. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 4. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is het arrondissement waar Stichting Hartreanimatie Zutphen eo. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Telefoonnummer: 06-39570957
E-mailadres: info@hartreanimatiezutphen.nl
Adres: Nachtwachtplein 6, 7242 CS Lochem
KvK nr: 08139157
IBAN: NL 38 RABO 0319 7004 10

Adres van onze leslocatie:

't Warnshuus Dreiumme 43. ('s avonds via de hoofdingang bibliotheek aan de Runneboom)

©2024 Stichting Hartreanimatie Zutphen eo.